Podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z .z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov:

 

1) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je

alebo bola zverená významná verejná funkcia.

 

2) Významnou verejnou funkciou je

a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu

štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,

b) poslanec zákonodarného zboru,

c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho

stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno

odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej

republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného

trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda

okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,

d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,

e) veľvyslanec, chargé d affaires,

f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených

bezpečnostných zborov,

g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku

alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,

h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca

špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný

prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,

i) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom

alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo

v medzinárodných organizáciách,

j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

 

3) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je

a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo

manželka osoby uvedenej v odseku 1,

b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie

ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo

c) rodič osoby uvedenej v odseku 1.

 

4) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej

je známe, že je konečným užívateľom výhod

a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku

1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo

b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.